680.81.3 - Vindmølleområde ved Vindtved

Bestemmelser

Plannummer
680.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse

Tekniske anlæg til vedvarende energi i form af vindmøller med tilhørende tekniske installationer, arbejdsarealer og adgangsveje.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

103-680


Særlige bestemmelser

Området må benyttes til tekniske anlæg i form af vindmøller med tilhørende tekniske installationer, adgangsveje og arbejdsarealer samt øvrige anlæg, der er nødvendige for driften af vindmøllerne.

Der udlægges konsekvenszoner til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land samt område med støjfølsom arealanvendelse. 

Ved driftsophør skal de pågældende anlæg mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år. Fundamenter skal fjernes ned til 1 meters dybde, og arealerne skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Adgangsveje kan dog
bibeholdes i det omfang, de kan benyttes til
landbrugsdrift. 

Der skal installeres et skyggestop i de vindmøller, som giver skyggegener således at driften af vindmøllerne afbrydes i relevante perioder, så 10 timers skyggetid pr. år beregnet som reel skyggetid ikke overskrides på nogen ejendom.

Max. møllehøjde: 150 meter

Max. bygningshøjde (teknikbygninger): 3,5 meter


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Vindmølleanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010

Område til landbrugsdrift


Status

Vedtaget