660.11.5 - Nørrefoldvej

Bestemmelser

Plannummer
660.11.5

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde.
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 019-6.3


Særlige bestemmelser

Der skal tages hensyn til de arkæologiske interesser i området.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav


Tidligere rammeområde nr.

12.B50


Status

Vedtaget