650.31.1 - Hostrupvej

Bestemmelser

Plannummer
650.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse

Erhvervsområde.


Områdets anvendelse

Erhvervsområde, f.eks. service- og håndværksvirksomheder, forsamlingslokaler, værksteder, transportvirksomhed samt eksisterende engros trælasthandel.

Eksisterende boliger må opretholdes.

Miljøklasse 1-4


Lokalplaner

LP 11.45


Særlige bestemmelser

Vejadgang til området skal ske fra kommune-vej.

I området må der ikke etableres virksom-hedstyper og anlæg, der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet, jf. virksomhedslisten, der er vedlagt som tekstbilag til denne lokalplan / kommuneplan-tillæg.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til den enkelte virksomheds produktionslokaler.


Parkering

Det aktuelle parkeringsbehov skal tilvejebrin-ges på egen grund.


Tidligere rammeområde nr.

1.10E+61


Status

Vedtaget