630.51.5 - ECCO Haveanlæg

Bestemmelser

Plannummer
630.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
5

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Grønt område, park og naturområde med friluftsaktiviteter.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 033-6.4 (Forslag)

Særlige bestemmelser
Der kan etableres friluftsaktiviteter, som kan indpasses uden at ødelægge det grønne helhedsindtryk.
De øst-vest gående levende hegn i området skal bevares som strukturerende elementer. Der kan foretages enkelte gennembrud i hegnene i tilfælde hvor området disponering nødvendiggør det.
Områdets træer skal så vidt muligt bevares og genplantes i tilfælde af stormfald eller død.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål

Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
7.G200

Status

Vedtaget