610.41.2 - Butiksområde nord for Kongevej

Bestemmelser

Plannummer
610.41.2

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse

Bymidte

Der kan indpasses detailhandel, centerorienterede virksomheder, boliger, kollektiv transport, parkering og rekreativt område. Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 8.46
Delvist LP 8.99


Særlige bestemmelser

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Tønders centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 40.200 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 5.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

5.D21, 8.C 102, 8.D112


Status

Vedtaget