560.91.1 - Gårdbiogasanlæg ved Gånsager

Bestemmelser

Plannummer
560.91.1

Planens generelle anvendelseskode
Landområde

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Landområde.
Gårdbiogasanlæg til produktion af biogas.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 043-5.3 (forslag)

Særlige bestemmelser
Enkelte bygningsdele kan have en bygningshøjde på optil 12 m.
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, omfang, formgivning, materialer og farver, så der opnås en helhedsvirkning i området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Biogasanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Landbrugsareal

Tidligere rammeområde nr.
8.L.29

Status

Vedtaget