560.81.14 - Vindmølleområde ved Astrupvej

Bestemmelser

Plannummer
560.81.14

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal højde i meter
3

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Vindmølleanlæg og landbrug.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Ved ophør af el-produktion, skal de pågældende vindmøller med tilhørende anlæg fjernes af vindmølleejerne inden et år fra driftsophør. Arealet skal derefter reetableres til landbrugs drift.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Vindmølleanlæg

Specifik anvendelse:Industrielt landbrug


Områdets status pr. 01.01.2010

Vindmølleområde


Tidligere rammeområde nr.
8.L.9

Status

Vedtaget