553.81.1 - Kraftvarmeværk i Rejsby

Bestemmelser

Plannummer
553.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
33

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Kraftvarmeværk

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 808

Særlige bestemmelser
Akkumuleringstanke og skorstene kan have en bygningshøjde over de 8,5 meter. Byggeriet i området skal indpasses mest skånsomt i den eksisterende landskab.
Kraftvarmeværket skal følge grænseværdierne for støj.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Forsyningsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til kraftvarmeværk.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.16

Status

Vedtaget