440.41.1 - Arrild Ferieby

Bestemmelser

Plannummer
440.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde


Særlige bestemmelser

Bebyggelsen skal være minimum 35 m. fra vejskel.
Plantebæltet skal have en brede på 30 m. fra vejskal, dog skal oversigtsarealet friholdes.

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel og ferieboliger.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.


Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik


Tidligere rammeområde nr.

4.3.1


Status

Vedtaget