420.31.4 - Greestruplund

Bestemmelser

Plannummer
420.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
7

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Fastlagt til industri med særlig beliggenhedskrav. Miljøklasse 6-7

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.3-02

Særlige bestemmelser
Bygninger kan i særlige tilfælde tillades en højde over 8,5 m, hvor indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Virksomheder med særlige beliggenhedskrav


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
2.3.2

Status

Vedtaget