410.51.3 - Kolonihaver Højvangs Allé

Bestemmelser

Plannummer
410.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Kolonihaver.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 1.2-03

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Koloni- og nyttehaver


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til kolonihaver.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.16

Status

Vedtaget