410.41.1 - Søndergade Nord

Bestemmelser

Plannummer
410.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
125

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 1.1-08
Delvist LP 1.1.12
Delvist LP 1.4-10
Delvist LP 1.5-01
Delvist LP 1.5-03


Særlige bestemmelser

Randbebyggelse skal opretholdes. Facadelinien skal opretholdes, således at bebyggelsen understreger bymiljøet og gaderummet.

Ny beplantning, torvedannelse og belægning skal ske efter en samlet plan.

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Toftlunds centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 19.800 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerformål.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Toftlunds centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 19.800 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12


Tidligere rammeområde nr.

1.5.1


Status

Vedtaget