Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 233.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

233.21.1 - Rudbøl

Bestemmelser

Plannummer
233.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse

Område til blandet bolig og erhverv

En sammensætning af boliger, jordbrugsparceller, erhverv, liberalt erhverv, servicevirksomheder, offentlige formål, mindre feriecentre og service funktioner som f. eks. institutioner, butikker og restauration.

Miljøklasse 1-3


Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.04

Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal respektere den oprindelige landsbystruktur.

Der kan etableres mindre feriecentre på op til 50 sengepladser i tiloversblevne bygninger.

Ejendomme der anvendes til landbrug, skovbrug, dambrug og lign. kan have en bygningshøjde over de 8,5 meter.

Der kan etableres enkeltstående butikker.

Dagligvarebutikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 500 m2.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og ved omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter

Specifik anvendelse:Butikker

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Landsbybebyggelse

Grundstørrelse
Min. 700 m2

detailhandel

Der kan etableres enkeltstående butikker.

Dagligvarebutikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 500 m2.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og ved omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering
2 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv og institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 03.49.04 og Kulturatlas, Vadehavet.

Tidligere rammeområde nr.
4.G.1.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk