210.11.6 - Møllegade/Toldbodgade

Bestemmelser

Plannummer
210.11.6

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Boligområde.

Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder.

Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset den karakteristiske bebyggelse i det bevaringsværdige område i Højer By.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maximale antal etager:1.5
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maximale antal etager:1.5

Specifik anvendelse:Almene boliger
Maksimal bebyggelsesprocent:50
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maximale antal etager:2

Specifik anvendelse:Fællesanlæg

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse.


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav.

1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav.

1 p-plads pr. bolig, etagebebyggelse.

1 p-plads pr. 50 m2 erhverv.

1 p-plads pr. 50 m2 institution.


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres jf. LP 070.210.


Tidligere rammeområde nr.

210.41.1


Status

Vedtaget