150.81.9 - Vindmølleområde ved Borg

Bestemmelser

Plannummer
150.81.9

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal højde i meter
3

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Vindmølleanlæg og landbrug.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Ved ophør af el-produktion, skal de pågældende vindmøller med tilhørende anlæg fjernes af vindmølleejerne inden et år fra driftsophør. Arealet skal derefter reetableres til landbrugs drift.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industrielt landbrug

Specifik anvendelse:Vindmølleanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010

Vindmølleområde


Status

Vedtaget