110.11.2 - Kirkegade

Bestemmelser

Plannummer
110.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 8
Delvist LP 17


Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal opføres i gadelinie.

Facader og bygningshøjder skal tilpasses den nuværende bebyggelse og gadebilledet som helhed.


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

1,5 p-pladser pr. bolig


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 17


Tidligere rammeområde nr.

1-B-2


Status

Vedtaget