660.11.3 - Gadekæret

Bestemmelser

Plannummer
660.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 12.54

Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget boligområde.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
12.B46

Status

Forslag