620.41.5 - Ribelandevej syd

Bestemmelser

Plannummer
620.41.5

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
1200

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler.

Eksisterende boliger kan anvendes til beboelse.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Tønder. Den samlede ramme for arealet er 41.200 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til pladskrævende varegrupper


Grundstørrelse

1200-2500 m2


detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Tønder. Den samlede ramme for arealet er 41.200 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 50 m2 administration
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Forslag