510.41.2 - Jernbanegade

Bestemmelser

Plannummer
510.41.2

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 119
Delvist LP 131
Delvist LP 146


Særlige bestemmelser

I tilfælde af brand eller andre force majeure-agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelsen med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Skærbæks centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 21.400 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:50
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:60
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:100
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerformål.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Skærbæks centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 21.400 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

1.C.3


Status

Forslag