410.81.4 - Gl. Ørderupvej

Bestemmelser

Plannummer
410.81.4

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til Tekniske Anlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til regnvandsbassin.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.12

Status

Forslag