310.81.1 - Stationsvej

Bestemmelser

Plannummer
310.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Tekniske anlæg til vedvarende energi.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området må benyttes til tekniske anlæg i form af solfanger og andre anlæg til vedvarende energi. Dertil kan der opføres teknikhuse, anlæg og installationer som er nødvendige for områdets drift til de pågældende formål. De tekniske anlæg skal etableres i tilknytning til eksisterende kollektive varmeforsyninger, og arealet må kun udbygges efter en samlet plan for området.
Ved driftsophør, skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tekniske anlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til landbrugsmæssige formål.

Status

Forslag