310.71.8 - Ungdomshuset

Bestemmelser

Plannummer
310.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 01-34

Særlige bestemmelser
Området skal skærmes mod nabogrunde mod øst.
Beplantningsbæltet mod engen skal bevares.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til ungdomshus og legeplads.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.D22

Status

Forslag