310.51.2 - Brede Å

Bestemmelser

Plannummer
310.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal henligge som et naturområde med offentlig adgang, hvor de eksisterende gangbroer over Lobæken skal bibeholdes. Langs Lobækken skal der udlægges eller markeres stier til offentligheden.
Der kan drives græsning/høslæt i området ellers skal engarealet friholdes for beplantning. Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.
El-ledninger og lignende kan ikke udføres som luftledninger.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
1.D14

Status

Forslag