Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 141.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

141.21.1 - Østerende - Vesterende Ballum

Bestemmelser

Plannummer
141.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

30 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Område til blandet bolig og erhverv

En sammensætning af boliger, jordbrugsparceller, erhverv, liberalt erhverv, servicevirksomheder, offentlige formål, mindre feriecentre og service funktioner som f. eks. institutioner, butikker og restauration. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Lokalplaner

LP 012-1.1


Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal respektere den oprindelige landsbystruktur.

Der kan etableres mindre feriecentre på op til 50 sengepladser i tiloversblevne bygninger.

Ejendomme der anvendes til landbrug, skovbrug, dambrug og lign. kan have en bygningshøjde over de 8,5 meter.


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Landsbybebyggelse


detailhandel

Der kan etableres enkeltstående butikker.

Dagligvarebutikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 500 m2.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både for nybyggeri og ved omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 


Parkering

2 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv og institution


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 012-1.1


Tidligere rammeområde nr.

3-B-1


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk