Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Hovedstruktur / Miljøvurdering

Menu
Hovedstruktur
 

Miljøvurdering

Miljørapport.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udarbejde en miljørapport for kommuneplanen.

Miljørapporten er tilgængelig på kommuneplanens hjemmeside og er fremlagt til offentlig høring i samme periode, fra den 4. juli til og med 12. september 2018. 

Efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029, bliver der indarbejdet en sammenfattende redegørelse, bla. for hvordan høringssvar til Miljørapporten er taget i betragtning.

I henhold til ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete Projekter (VVM)” skal en plan, der kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet ledsages af en miljørapport, som beskriver denne påvirkning.

I Kommuneplan 2017-2019 er der kun sket begrænsede ændringer i forhold til den hidtil gældende kommuneplan.

Ændringerne omfatter:

• nye behov for udlæg af arealer, som sikrer byerne udviklingsmuligheder i den kommende planperiode;

• justeringer af den hidtidige planlagte anvendelse af arealer, som åbner for, at planlægningen kan imødekomme ændrede forudsætninger i udviklingen;

• få udtagninger af arealudlæg, som ikke længere skønnes nødvendige samt vurdering og

• opdatering af kommuneplanen udpegning af bevaringsværdigt landskab.

Det er kun ændringerne i forhold til den gældende planlægning, der skal miljøvurderes. Nærværende miljørapport vurderer derfor de ændringer af den hidtidige gældende planlægning, som den nye kommuneplan medfører.

Der er foretaget en screening af Kommuneplan 2017 – 2029, hvori det er vurderet, at planens udlæg af areal til særligt forurenende virksomhed i Agerskov samt udvidelsen af motorsportsanlæg i Skærbæk vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne.

Udlæg af erhvervsareal med mulighed for miljøbelastende industrivirksomhed i Toftlund, Højer og Løgumkloster kan også medføre en væsentlig miljøpåvirkning af

omgivelserne. Det skal derfor nærmere redegøres for kommuneplanens miljøpåvirkninger i en miljørapport, som ledsager forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Der er i henhold til loven foretaget en såkaldt ”scoping”. Det er en vurdering af hvilket indhold, som er relevant at inddrage i nærværende miljørapport. Denne vurdering - scoping – har været i høring hos myndigheder, hvis område berøres af planlægningen. Scoping-skemaet indgår som bilag til miljørapporten.

Miljørapporten redegør på den baggrund for kommuneplanens påvirkninger af miljøet. I henhold til loven skal redegørelsen bygge på eksisterende, tilgængeligt materiale. Loven stiller ikke krav om, at der skal gennemføres nye miljøundersøgelser.

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk