Energi og klima i Tønder Kommune

Borgerne i Tønder Kommune har brug for en sikker, miljøvenlig og økonomisk energiforsyning og klimatilpasning. Derfor arbejder Tønder Kommune for at fremme en bæredygtig udvikling af energiforsyningen og klimatilpasningen. Det sker i dialog med nøgleaktører og interessenter på området. Borgerne i Tønder Kommune har brug for en sikker, miljøvenlig og økonomisk energiforsyning og klimatilpasning. Derfor arbejder Tønder Kommune for at fremme en bæredygtig udvikling af energiforsyningen og klimatilpasningen. Det sker i dialog med nøgleaktører og interessenter på området. 

Med nye tekniske muligheder opstår der behov for nye og større tekniske anlæg. Den kommunale planlægning skal i den forbindelse sikre en placering med færrest mulige gener for natur, landskab og befolkning og samtidig sikre den mest optimale udnyttelse af ressourcer til energiforsyning.

Større tekniske anlæg f.eks. fælles biogasanlæg og andre vedvarende energianlæg, der er nødvendige for en bæredygtige udvikling, skal kunne etableres og skal også have mulighed for at udvide. Større anlæg kan betyde indgreb i natur og landskab. Derfor vil kommunen have særlig opmærksomhed på omgivelserne ved etablering og udvidelser. Miljøgener søges minimeret mest muligt forureningsmæssigt, støjmæssigt og visuelt i forhold til omgivelserne.

Forandringerne i klimaet er en realitet. Konsekvenserne af temperaturstigninger vil være meget forskellige på kloden ifølge de klimascenarier FN’s klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har opstillet. Generelt forventes over det meste af kloden kraftigere vejrmæssige udsving, storme, orkaner, voldsomme regnskyl og omvendt også længerevarende tørkeperioder samt stigende havspejl.

I Danmark vurderer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, at den forventede vandstandsstigning i år 2100 vil ligge mellem 0,3 og 0,6 meter afhængig af klimascenarierne. DMI vurderer, at den øvre grænse for vandstandsstigninger ligger på 1,2 meter. 

Det største bidrag til ændringer i stormflodshøjder forventes at blive den generelle ændring i havniveauet og påvirkning af kystlinjen på grund af ændrede vindretninger. Rømø og kommunens vestlige dele ligger direkte ud til Nordsøen. Derfor bliver det væsentligt for Tønder Kommune at beskytte befolkningen og væsentlige samfundsinteresser mod stormflod og erosion fra havet. 

Kommuneplan 2017-2029 omfatter planlægning for følgende forsyningsformer, større tekniske anlæg og klimatilpasning: